Creiem en un futur SENSE PLÀSTICS NI ENVASOS.

Avís legal

En compliment de l'article 10 de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSICE), CASA PERRIS BCN SL (d'ara endavant, “CASA PERRIS”), Responsable d'aquesta web, posa a disposició dels Usuaris aquesta informació, per definir les vostres Condicions d'Ús.

Addicionalment als continguts aquí exposats, els aspectes específics relacionats amb la protecció de les dades personals i la privadesa dels usuaris d'aquesta web es desenvolupen a les pàgines de Política de Privadesa i Política de Cookies.

Identitat del Responsable del Tractament:

Denominació Social: CASA PERRIS BCN SL
Nom Comercial: CASA PERRIS
CIF / NIF / NIE: B67491266
Domicili Social: Plaça Comercial 2 08003 Barcelona
Telèfon: 933 195 548
i Mail: info@casaperris.com
Nom de Domini: www.casaperris.com

Registre de Tractaments conforme al RGPD: Clients/Proveïdors, Llistes de Correu, Empleats, Videovigilància, Selecció de Personal i Usuaris Web.

Concepte d'usuari

La utilització del portal Web atribueix la condició d'Usuari, i implica l'acceptació total i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal, a la versió publicada per CASA PERRIS en el mateix moment en què l'Usuari accedeixi a la Web. En conseqüència, l'Usuari ha de llegir atentament aquest Avís Legal en cadascuna de les ocasions en què es proposi utilitzar el Web, ja que pot patir modificacions.

Finalitat de la web

La web de CASA PERRIS té la finalitat d'informar i vendre a clients i clients potencials els seus productes, dades de contacte, ubicació, etc. A més, si escau, també tindrà la finalitat de divulgar informació relacionada amb el sector dactivitat del Responsable.

Marc Normatiu

L'activitat d'aquesta web es troba subjecta al marc legal espanyol i europeu, concretament a les normes següents: Reglament General de Protecció de Dades (RGPD) (UE) 2016/679, que regula el tractament de dades personals als països de la Unió Europea.

Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, sobre protecció de dades i drets digitals (LOPD i GDD), normes d'àmbit regional (aplicables a Espanya), i que defineixen i amplien molts dels conceptes i drets presents al RGPD.

Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSICE), norma que afecta aquelles webs que, d'alguna manera, realitzin activitats econòmiques mitjançant mitjans electrònics, com és el cas de aquesta web.

Condicions d'ús i responsabilitats

Tota persona que accedeixi a aquest lloc web assumeix el paper d'Usuari, comprometent-se a l'observança i el compliment rigorós de les condicions aquí disposades, així com a qualsevol altra disposició legal que fos aplicable.

Casa Perris no es farà responsable dels danys i perjudicis, propis oa tercers, produïts per l'ús d'aquest lloc web per part de l'Usuari.

Casa Perris proporciona l'accés a articles, informacions, serveis i dades de la seva propietat o de tercers, elaborats amb finalitats merament informatives o divulgatives, que poden no reflectir l'estat actual de la legislació o la jurisprudència, i que es refereixen a situacions generals, per la qual cosa el seu contingut no l'ha d'aplicar necessàriament l'usuari a casos concrets. El contingut d'aquesta web, per tant, no es pot considerar, en cap cas, substitutiu d'assessorament legal.

Casa Perris es reserva el dret a modificar qualsevol tipus d'informació que pogués aparèixer a la web, en qualsevol moment i sense avís previ, sense que hi hagi obligació de preavisar o posar en coneixement dels Usuaris aquestes obligacions, entenent-se com suficient la publicació en aquest lloc web. Aquest lloc web ha estat revisat i provat perquè funcioni correctament de manera ininterrompuda. No obstant això,

“Casa Perris” no descarta la possibilitat que hi hagi certs errors de programació, manca de disponibilitat puntual (per exemple, caigudes del servidor, o manteniment del mateix) o que esdevinguin causes de força major, catàstrofes naturals, vagues, o circumstàncies semblants que facin impossible laccés temporal a la pàgina web. De la mateixa manera, Casa Perris no pot garantir el funcionament ininterromput o totalment lliure d'errors d'aquesta web, ni es responsabilitza dels virus que tinguin l'origen en una transmissió telemàtica infiltrats per tercers generats amb la finalitat d'obtenir resultats negatius per a un sistema informàtic. L'Usuari es compromet a no utilitzar aquesta web ni, si escau, els serveis o productes que s'hi ofereixen, per a la realització d'activitats contràries a la llei, a l'ordre públic oa aquestes condicions d'ús. Per tant, “Casa Perris” no es fa responsable de la informació i continguts emmagatzemats, a títol enunciatiu però no limitatiu, en fòrums, xats, generadors de blocs, comentaris, xarxes socials o qualsevol altre mitjà que permeti a tercers publicar continguts . Això no obstant, i en compliment del que disposa l'art. 11 i 16 de la LSSI-CE, “Casa Perris” es posa a disposició de tots els Usuaris, autoritats i forces de seguretat, i col·laborant de forma activa en la retirada o si és el cas bloqueig de tots aquells continguts que poguessin afectar o contravenir la legislació nacional, o internacional, drets de tercers, o la moral i lordre públic. En cas que un Usuari consideri que existeix a la web algun contingut que pogués ser susceptible d'aquesta classificació, es prega que ho notifiqui de manera immediata al nostre personal. Casa Perris es reserva el dret a denegar o retirar l'accés a la web sense necessitat d'advertiment previ, a instància pròpia o d'un tercer, a aquells Usuaris que incompleixin les nostres Condicions d'Ús. 

Propietat intel·lectual

El lloc web, incloent a títol enunciatiu però no limitatiu la seva programació, edició, compilació i altres elements necessaris per al seu funcionament, els dissenys, logotips, text i/o gràfics són propietat de “Casa Perris” o, si escau, disposa de llicència o autorització expressa per part dels autors.

Tots els continguts del lloc web estan degudament protegits per la normativa de propietat intel·lectual i industrial (articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de Propietat Intel·lectual), així com inscrits als registres públics corresponents, i no se'n permet la reproducció i/o publicació, total o parcial, del lloc web, ni el tractament informàtic, la distribució, difusió, modificació o transformació, sense el permís previ i per escrit del mateix. Casa Perris vetllarà pel compliment de les condicions anteriors, així com per la deguda utilització dels continguts presentats a les seves pàgines web, exercitant totes les accions civils i penals que li corresponguin en el cas d'infracció o incompliment d'aquests drets per part de l'usuari.

Els dissenys, logotips, text i/o gràfics aliens a “Casa Perris” i que poguessin aparèixer al lloc web, pertanyen als seus respectius propietaris, sent ells mateixos responsables de qualsevol possible controvèrsia que pogués suscitar-se respecte a aquests. En tot cas, Casa Perris compta amb l'autorització expressa i prèvia per part dels mateixos. “Casa Perris” reconeix a favor dels seus titulars els corresponents drets de propietat industrial i intel·lectual, no implicant la seva sola menció o aparició al lloc web l'existència de drets o responsabilitat del Responsable sobre aquests, com tampoc suport, patrocini o recomanació per part del mateix.

Enllaços de tercers

Casa Perris pot posar a disposició de l'Usuari enllaços o altres elements que permeten l'accés cap a altres llocs web pertanyents a tercers. No comercialitzem els productes i/o serveis d'aquestes pàgines enllaçades, ni assumim cap tipus de responsabilitat sobre aquestes, ni sobre la informació continguda en elles, ni la seva veracitat o licitud, ni de qualssevol efectes que se'n puguin derivar. En tot cas, Casa Perris manifesta que procedirà a la retirada immediata de qualsevol contingut que pogués contravenir la legislació nacional o internacional, la moral o l'ordre públic, procedint a la retirada immediata de la redirecció a aquest lloc web, posant en coneixement de les autoritats competents el contingut en qüestió.

Llei Aplicable i Jurisdicció

La relació entre Responsable i Usuari es regeix en tots i cadascun dels seus extrems per la llei espanyola, a què se sotmeten expressament les dues parts. L'idioma de redacció i d'interpretació d'aquest avís legal és l'espanyol. Per a la resolució de totes les controvèrsies o qüestions relacionades amb aquest lloc web o de les activitats que s'hi desenvolupin, Casa Perris i Usuari acorden sotmetre's als Jutjats i Tribunals del domicili de l'Usuari.